Indkøbskurv
4
1748 er en musikskole, der tilbyder undervisning i
musik, teater, design og billedkunst.
Mand med guitar

Vedtægter

VEDTÆGT FOR FORENINGEN 1748

 

 1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er 1748

1.2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

 

 1. Formål

2.1 Foreningens formål er at gennemføre folkeoplysende, kulturelle og debatskabende aktiviteter inden for folkeoplysningslovens formål og rammer, samt projekter og anden virksomhed, der kan bidrage til fællesskabets og den enkelte deltagers udvikling og engagement. Foreningen ønsker at fremme FN’s idealer om fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse og internationalt samarbejde. Foreningen vil fremme aktivt medborgerskab ved styrkelse af den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, ved styrkelse af muligheder for at indgå i meningsfyldte fællesskaber, ved tilskyndelse til aktiv og engageret deltagelse i samfundslivet og ved forøgelse af den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder.

 

 1. Medlemskreds

3.1 Som medlemmer kan optages enhver person over atten år, der kan tilslutte sig foreningens formål.

3.2 Indmeldelse sker skriftligt til foreningen. Medlemskab er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

3.3 Udmeldelse sker skriftligt til foreningen.

3.4 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

 

 1. Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april  måned. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden til medlemmerne.

4.3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Skolelederens beretning 5. Fremlæggelse af regnskab 6. Fastsættelse af kontingent 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 9. Valg af èn ekstern revisor og to interne revisorer 10. Eventuelt 4.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen.

4.7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

4.8 Vedtægtsændringer kan kun finde sted med to tredjedeles flertal på en ordinær generalforsamling, hvor ændringsforslags ordlyd fremgår af generalforsamlingsindkaldelsen.

4.9 Der serveres Chili Con Carne på generalforsamlingen.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

5.2 Indkaldelse sker skriftligt med to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

 

 1. Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

6.1 Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt inden udgangen af april  måned og indkaldes med mindst fjorten dages varsel skriftligt eller ved annoncering i relevant medie .

6.2 Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager, for hvilken der er betalt for tilskudsberettiget undervisning for den aktuelle sæson.

6.3 Der vælges én repræsentant og én suppleant.

6.4 Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det konstituerende møde efter generalforsamlingen og udtræder umiddelbart efter den følgende ordinære generalforsamling.

 

 1. Bestyrelsen

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af seks medlemmer, heraf én repræsentant for deltagerne og én repræsentant for medarbejderne. De fire bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode. Deltagerrepræsentanten vælges for ét år af og blandt deltagerne i foreningens undervisningsaktivitet. Desuden vælger medarbejderne en repræsentant for èt år til bestyrelsen. Hvert år vælger generalforsamlingen en suppleant, som indtræder i bestyrelsen, hvis en af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen. Derudover vælger deltagerne en suppleant for deltagerrepræsentanten og medarbejderne vælger en suppleant for medarbejderrepræsentanten. Skolens leder deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Andre ansatte kan deltage efter aftale, ligesom bestyrelsen i øvrigt kan invitere andre til møderne. De fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan ikke være fastansatte i virksomheden. 7.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

7.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

7.4 Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Mødet afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmødet afholdes inden to uger efter modtagelsen af anmodningen.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

 1. Daglig ledelse.

8.1. Bestyrelsen ansætter en skoleleder, der med ansvar over for bestyrelsen varetager foreningens daglige administrative og pædagogiske ledelse i henhold til gældende regler.

 

 1. Økonomi, regnskab og revision 

9.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

 1. Tegningsregler og hæftelse

10.1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald, tegnes foreningen af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt underskrivelse af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

10.2. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld og har ikke krav på foreningens formue.

 

11.Foreningen er medlem af landsforbundet “FORA – Læring og kreativitet i fællesskab”

 

 1. Opløsning

12.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum.

12.2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver folkeoplysende formål.

 

 1. Vedtægtsdatering og underskrift

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 26.maj 2005, den 16. marts 2011,  den 19. marts 2015, samt den 5. april 2018.